Školská jedáleň

Školská jedáleň oznamuje:

Informácie k dotáciam na stravu k 01.07.2022

informácie pre rodičov

Od 1. júla 2022 vstupuje do platnosti zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa upravujú podmienky na získanie dotácie na stravovanie.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravovanie“) možno získať na:

  1. dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

Ak ste poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo žijete v domácnosti, ktorej príjem je na hranici životného minima – po prepočítaní príjmu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „ÚPSVaR“) môžete poberať dotáciu na stravu (prepočítať príjem domácnosti  je potrebné ísť od 11.07.2022, aby Vám dotácia na stravovanie mohla byť priznaná na I. polrok šk. roka 2022/2023). Skutočnosť, že ste poberateľov dávky v hmotnej núdzi alebo príjem vašej domácnosť je na hranici životného minima, oznámite škole

 Ak sa zamestnáte, oznámite túto skutočnosť škole – v tomto prípade môžete poberať dotáciu na stravu do skončenia školského polroka, v ktorom ste poberali dávku v hmotnej núdzi alebo váš príjem bol najviac vo výške životného minima. Následne bude dotácia zrušená.

Ak sa počas roka dostanete do situácie, kedy začnete poberať dávku v hmotnej núdzi alebo príjem vašej domácnosti bude najviac vo výške životného minima, oznámite túto skutočnosť škole a po potvrdení z ÚPSVaR-u, bude mať vaše dieťa nárok na dotáciu na stravovanie

  • dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti na základe podpísaného čestného vyhlásenia

Dotáciu na stravovanie na základe čestného vyhlásenia o nepoberaní daňového bonusu môžu získať len predškoláci a žiaci ZŠ.

Deti, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku – nie je možné súbežné poberanie daňového bonusu a dotácie na stravovanie.

Ak nepoberáte daňový bonus (nepracujete), vypíšete čestné vyhlásenie o nepoberaní daňového bonusu, na základe ktorého Vám bude priznaná dotácia na stravu. Čestné vyhlásenie prinesiete do školy .

Ak sa zamestnáte a vznikne Vám nárok na daňový bonus, túto skutočnosť urýchlene oznámite v jedálni a riaditeľovi školy, ktorý zruší poberanie dotácie na stravovanie a stravu v školskej jedálni si budete platiť.

Ak počas roka stratíte nárok na daňový bonus, túto skutočnosť oznámite škole,  v jedálni a na základe čestného vyhlásenia bude vaše dieťa poberať dotáciu na stravu.

Deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku – je možné súbežné poberanie daňového bonusu a dotácie na stravovanie od nasledujúceho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov.

Ak vaše dieťa dovŕšilo 15 rokov pred 31.08.2022 – oznámite škole a v jedálni, že máte záujem o stravovanie s využitím dotácie  

Ak vaše dieťa dovŕši 15 rokov počas školského roka – v mesiaci, v ktorom má dieťa narodeniny oznámite škole(ak sa doteraz vaše dieťa nestravovalo), že máte záujem poberať dotáciu na stravu a od nasledujúceho mesiaca mu bude poskytnutá

 Druhy daňových bonusov od 01.07.2022 (po splnení podmienok):

  • Na dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 15 rokov veku vo výške 70,00 €
  • Na dieťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku  vo výške 40,00 €

Upozornenie: Pre rodičov detí, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku a pracujú, je výhodnejšie poberať daňový bonus, ktorý má vyššiu  hodnotu ako dotácia na stravovanie. Ak pracujete, uistite sa, že poberáte daňový bonus – stravu v školskej jedálni si budete platiť.

Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed.

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia a formulár na posúdenie príjmu nájdete na stránke školy, alebo Vám bude vydané z jedálne.

V prípade akýchkoľvek nejasností komunikujte so školou, aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam a komplikáciám.

Podľa VZN 5/2022 platné od 01.09.2022 sa mení výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na 1 jedlo, ktorá je  stanovená v súlade s 3.finanč.pásmom.

Cena obeda je 1,69 € od 01.09.2022

 Desiata:   0,38€

Obed:       0,90€

Olovrant:  0,26€

Réžia:       0,15€

 SPOLU: 1,69€

Poberatelia štátnej dotácie podľa osobitného predpisu budú poberať 1,30€ / odobratý obed a  budú doplácať rozdiel 0,39€/odobratý obed.

Prílohy:

Jedálny lístok 14.11. – 18.11.2022

Jedálny lístok 21.11.- 25.11.2022Oznam o vrátení prípadných preplatkov!

Vážení rodičia, školská jedáleň pri MŠ Zástranie vracia preplatky na základe vyplnenej a podpísanej žiadosti o vrátenie preplatku. Informácie o prípadných preplatkoch Vám poskytneme na tel.čísle: 0904 444 914. Tu si ju stiahnete:

Stravovanie detí je zabezpečené zo školskej jedálne. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy a pitný režim zodpovedá vedúca školskej jedálne. Strava sa vydáva v jedálni za pomoci pracovníkov zariadenia spoločného stravovania, ktorí zodpovedajú aj za čistotu stolov a primeranú teplotu podávanej stravy.

Deti sú vedené k správnym stravovacím návykom a kultúre stolovania, za čo zodpovedajú pedagogickí zamestnanci.

Do jedálneho lístka sú vpisované energetické a základné nutričné údaje o podávanej strave, jedálny lístok je pre informáciu rodičov vyvesený na nástenke. Na pitný režim v triedach sú zabezpečené nápoje – pitná voda, čaj hygienicky vyhovujúcim spôsobom a ovocná šťava z projektu „Školské ovocie“. Za ponuku sú zodpovední pedagogickí zamestnanci. Pri preukázaní potvrdenia lekára zákonodarným zástupcom o určení diagnózy diaťaťa, majú rodičia právo požiadať o diétne stravovanie.

 

Dieťa bude zapísané na stravovanie v ŠJ pri MŠ Zástranie len na základe vyplneného a podpísaného zápisného lístka zákonným zástupcom dieťaťa

 

Poplatky za stravovanie od 1.9.2022

Zálohovú platbu v hodnote 34€ za stravu je potrebné uhrádzať v dňoch 20.,21.,22.,23.dňa v mesiaci a mesačne vopred / napr.za mesiac október v septembri – v mesiaci september budú poslané 2 platby…./ na číslo účtu škol.jedálne:
IBAN: SK40 5600 0000 0003 3037 7003
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa , nie meno rodiča, nakoľko sa nemusí zhodovať, aby bola platba správne priradená.

Rodičia detí, ktoré poberajú štátnu dotáciu  platia zálohovú platbu 34€ jednorazovo  / vystačuje zhruba na 3 mesiace, ale je to individuálne podľa počtu odobratých obedov/, keďže stravná jednotka je 1,69€ a dotácia je 1,30€ -doplácajú rozdiel 39centov/ stavnú jednotku za deň, keď sa zúčastnia výchovno- vzdelávacieho procesu. 

Odhlasovanie zo stravy – v prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy alebo v prípade ochorenia dieťaťa žiaka najneskôr do 14 hod deň vopred každý deň a v  pondelky je odhlásenie možné ráno do 8:00 hod.

-telefonicky -/nie SMS/ na tel. čísle 0904 444 914, príp. 041/565 45 37 

v zošite na odhlasovanie v šatni na okne.