Krúžková činnosť detí

Materská škola ponúka možnosť zapojiť deti do krúžku anglického jazkyka, ktorý je vedený špecializovaným lektorom Dankou Machútovou.

ANGLICKÝ JAZYK
Krúžok anglického jazyka prebieha pod vedením lektorky AJ Danky Machútovej, s osvedčením o výučbe AJ. Lektorka hravou formou oboznamuje deti s cudzím jazykom a tak nenásilnou formou deti získavajú základy angličtiny.

Športový krúžok

Deti si počas krúžku osvojujú pohybové zručnosti, vykonávajú zdravotne orientované aktivity, ktorých cieľom je usmerňovanie detí zdravému životnému štýlu a podpora zdravia.

 

Aktivity a prezenátacia školy na verejnosti

MŠ organizuje počas celého školského roka rôzne podujatia, kurzy, aktivy a výlety pre deti (niektoré aj za účasti rodičov ). Možnosť prihlásiťdieťa a zapojenie rodiča je na dobrovoľnej báze a organizuje sa nielen počas prevádzkových hodín MŠ ale aj cez víkendy. Deti a rodičia tak majú možnosť spoločne a zmysluplne tráviť voľný čas.

NOVÉ NÁVRHY OD RODIČOV PRE ĎALŠIE KURZY, VÝLETY A AKTIVITY SÚ VÍTANÉ.

– kurzy plávania
– kurzy korčuľovania
– kurz lyžovania
– logopedickú starostlivosť
– návštevy divadelných predstavení, koncerov
– vystúpenia detí v DSS Straník,
– návštevy galérií, múzeí, zámkov
– zapájanie sa detí do súťaží, výstav, vystúpení v meste a okolí mesta Žiliny
– výlety rodičmi – celodenné a poldenné výlety po Slovensku aj v zahraničí, turistické vychádzky do blízkeho okolia – Šarkaniáda,
– aktivity s rodičmi – Deň otcov, Deň matiek, Športový deň, karneval, tvorivé dielne