Spolupráca materskej školy


  • a) Spolupráca s radou školy

    Ktorá je informovaná o aktivitách a zámeroch MŠ a nápomocná pri riešení problémov.

b) Spolupráca školy s inými inštitúciami

– Spolupráca so ZŠ Budatín, MŠ Zádubnie: vzájomné návštevy, slávnostný zápis do ZŠ, spoločné výlety do okolia, návštevy koncertov, divadelných predstavení v uvedených ZŠ

– Spolupráca s Mestom Žilina : aktívne zapájanie detí do kultúrneho diania poriadaného mestom Žilina počas celého šk. roka
– Spolupráca s rôznymi divadlami, ktoré poskytujú divadelné predstavenia pre deti priamo v MŠ, alebo inde
– Spolupráca s médiami –  Žilinské noviny, Žilinský večerník, Žilinská televízia
– Spolupráca so zriaďovateľom – Mesto Žilina
– Spolupráca s MPC alokované pracovisko Žilina
– Spolupráca so ZUŠ  –  vykonávanie hudobných koncertov pre deti MŠ
– Spolupráca s poslancom – člen rady školy
– Spolupráca s paraglidingovým klubom
– Spolupráca s K7
– Spolupráca s políciou a mestskou políciou
– Spolupráca s RÚVZ
– Spolupráca s logopedičkou
– Spolupráca s PPP-Žilina
– Spolupráca s CSS- Straník
– Spolupráca s Nadáciou pre región
– Spolupráca so SKATE-ŽIlina

c) Spolupráca s rodičmi detí

Spolupráca s rodičmi je aktívna, rodičia sa zapájajú do diania školy, pomáhajú sponzorskými darmi /počítače,drevené preliezky na školskom dvore, ale aj vlastnými silami pri drobných opravách (natieranie a rekonštrukcia oplotenia, upratovanie a maľovanie tried a pod.),spoločné výlety, stretnutia,  organizovanie rodičovskej zábavy a plesu a iné aktivity