Ciele , poslanie a zámer MŠ

MŠ pracuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu, ktorého víziou je „DIEŤA AKO SÚČASŤ PRÍRODY“ vzhľadom k profilácii na prírodné prostredie v ktorom sa nachádza. Jedným z cieľov MŠ je aj vzbudiť u detí záujem o prírodu a životné prostredie prostredníctvom realizovania rôznych aktivít a krúžkových činností. Týmto sa snaží vybudovať pozitívny vzťah k životnému prostrediu a poukázať na spätosť človeka s prírodou.

Utvára predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania, pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami.

Naša MŠ Zástranie sa zúčastňuje na Európskom programe podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách s finančnou podporou EÚ. A je zapojená aj do mliečneho programu podporovaného EÚ.