Aktivity detí v školskom roku 2011/2012

08.09.2011 Detičky sa zúčastnili akcie „Sever proti juhu“, chlapci si zahrali futbal

13.09.2011 Ako diváci sa deti zúčastnili Športového dňa DSS ( Domovov sociálnych služieb)

16.09.2011 Detičky sa zúčastnili akcie „Žilinské dni zdravia“

20.09.2011 „Urobme si svetlonosa“ – spoločné odpoludnie rodičov so svojimi deťmi a ped. zamestnancov – zhotovenie tekvičákov

27.09.2011 Sme privítali v MŠ p. Chomu – primátora mesta Žiliny

02.10.2011 Športové podujatie uskutočnené v spolupráci so združením rodičov „Rozlúčka s babím letom“

03.10.-31.10 2011 Výstavka pod názvom „ Čo ponúka jeseň“- / výstava ovocia a zeleniny zo záhrad detí /

07.10.2011 Začiatok plaveckého kurzu -10 hodín / 1x do týždňa /

10.10.2011 ZRŠ a ped. zamestnanci zorganizovali „Športový deň“

21.10.2011 MŠ navštívil p. farár Zahumenský s misionármi

22.10.2011 Šarkaniáda na Straníku – nedeľné popoludnie

26.10.2011 „Úcta k starším“ vystúpenie detí venované starým rodičom

27.10.2011 Detičky svojím vystúpením potešili srdcia klientov DSS ( Domovov sociálnych služieb)

28.10.2011 Zapojenie MŠ-Zástranie do súťaže poriadanej mestom Žilina „Dary zeme“

09.11.2011 Uskutočnenie jesennej vychádzky do prírody pod názvom „Postieľka pre Gaštanka“

10.11.2011 Výsadba stromčekov pánom primátorom Chomom v areáli školského dvora v spolupráci s deťmi MŠ-Zástranie /stromy boli venované ako odmena za zapojenie do Enviro-výtvarnej súťaže poriadanej Životným prostredím Žilina pod názvom „Aký je význam stromov a zelene pre život ľudí v meste ? “ v júni 2010/

11.11.2011 od novembra sa MŠ zapojila do projektu „Školské ovocie“

25.11.2011 „Katarínska zábava“ – uskutočnená v spolupráci so ZR materskej školy

04. 12.2011 Zapojenie MŠ-Zástranie do súťaže poriadanej mestom Žilina pod názvom „Čas vianočný“

06.12.2011 detičky v MŠ navštívil Mikuláš s anjelom a čertom

09.12.2011 Hudobný koncert pod názvom „Zimný koncert “- deti zo ZUŠ Kys. Nové Mesto

16.12.2011 Pečenie a zdobenie perníkov v spolupráci s mamičkami detí

16.12.2011 Divadelné predstavenie v materskej škole pod názvom „Červená čiapočka, trochu inak “

20.12.2011 „Vianočná besiedka“

21.12.2011 Návšteva COOP-Jednota /pozorovanie živých kaprov/

17.01.2012 Absolvovanie poldennej vychádzky do zimnej prírody

19.01.2012 Návšteva ZŠ-Budatín – otvorená hodina pre predškolákov

20.01.2011 Zápis detí do ZŠ-Budatín v doprovode rodičov a učiteľov

25.01.2012 Divadelné predstavenie v MŠ pod názvom „Rozprávkový vláčik“ predvedené hercami z divadla Na traky

25.01.2012 Pozvanie na „zimnú sánkovačku“ usporiadanú DSS-Straník a záchranarkami z K-7

08.02.2012 „Karneval“ -v spolupráci s rodičmi detí uskutočnený v kultúrnom dome Zástranie

17.02.2012 Zapojenie do Vv-súťaže „Vesmír očami detí “

20.02.2012 Účasť na vystúpení v Mestskom divadle Žilina „Najúspešnejší športovci mesta za rok 2011“

15.03.2012 Ukážka priamej práce s deťmi rodičom

16.03.2012 „Deň otvorených dverí v materskej škole Zástranie “ – akcia uskutočnená pri príležitosti zápisu detí do MŠ

20.03.2011 Priama ukážka práce s interaktívnou tabuľou predvedená inštruktorom p.Filipom v prítomnosti rodičov,učiteľov a detí

21.03.2012 Návšteva farmy Zástranie – pozorovanie života oviec na farme,oboznamovanie detí so starostlivosťou o ovce a ich úžitku

22.03.2012 Zapojenie do výtvarnej súťaže pri príležitosti Svetového dňa v „Bez vody nie sú koláče“

10.04.2012 Návšteva Krajskej knižnice v Žiline

20.04.2012 Čistenie okolia materskej školy a obce Zástranie – aktivita uskutočnená pri príležitosti „Dňa Zeme a mesiaca lesov“

23.04.2012 Návšteva Krajského úradu životného prostredia-beseda spojená s výstavou „Vlka dravého “

29.04.2012 V spolupráci s rodičmi sme uskutočnili akciu „Stavanie mája“ – máj bol osadený v areáli šk. dvora MŠ

29.04.2012 Účasť detí na predprípravných pretekoch s medzinárodnou účasťou v paraglidingu na kopci Straník

09.05.2012 Pozorovanie živých žralokov na Hlinkovom námestí

10.05.2012 Účasť v celoslovenskej výtvarnej súťaži s ekologickou tematikou – usporiadateľ súťaže Pramienok

17.05.2012 Návšteva bábkového divadla v Žiline, sledovanie predstavenia „O veľkom jedákovi”

18.05.2012 Besiedka „Deň matiek”

21.05.2012 Návšteva letiska Dolný Hričov Žilina – zoznamovanie sa s prácou na letisku

22.05.2012 Vystúpenie venované obyvateľkám  DSS – Stránik pri príležitosti „Dňa matiek”

23.05.2012 Návšteva armádneho zboru v Žiline-exkurzia k vojakom

26.05.2012 Športové májové hry a majáles – akcie zorganizované v spolupráci s rodičmi materskej školy

29.05.2012 Účasť v gymnastickej súťaži „Pohybová gramotnosť detí” v Lietavskej Lúčke

30.05.2012 Nosenie tabla predškolákov po obci Zástranie

31.05.2012 Návšteva mini ZOO – Oškerda akcia uskutočnená pri príležitosti MDD

05.06.2012 Návšteva vojenského hasičského zboru v Žiline

06.06.2012 Účasť v súťaži „Eniki beniki” – poézia

07.06.2012 Účasť v súťaži „Eniky beniky” – spev

11.06.2012 Divadelné predstavenie v MŠ – “Prasiatko Kvik”

12.06.2012 Koncoročný výlet do Rakúska – Familyparku v Neusiedlersee akcia zorganizovaná pod vedením ZR materskej školy

19.06.2012 Poldenný letný výlet na kopec Straník – akcia zorganizovaná v spolupráci X-air paraglidingovým klubom

20.06.2012 Rozlúčka s predškolákmi – maturita /otvorená hodina v prítomnosti rodičov a detí/

22.06.2012 Účasť na športovej akcii pod názvom „Olympiáda” vyhlásenej mestom Žilina

22.06.2012 Váľanie mája – za sprievodu ľudovej rodičovskej kapely

26.06.2012 Návšteva Budatínskeho hradu a hradnej záhrady, pozorovanie vodných tokov a života pri nich

28.06.2012 „Noc v materskej škole”