Rada materskej školy a združenie rodičov MŠ

Rada  školy pri Materskej škole Zástranie:

Za rodičov:
JUDr. Adriána Oravcová – predseda
Jana Martiníková – podpredseda

Za pedagogických zamestnancov:
Mgr. Janka Halčinová

Za nepedagogických zamestnancov:
Janka Pátriková

Delegovaný zástupca zriaďovateľa:
JUDr. Jozef Augustín, PhD.

Združenie rodičov materskej školy:

1. Bc.Monika Bitušíková – za rodičov
2. Jana Martiníková – za rodičov
3. Mgr. Stanislava Kubová – pokladník
4. Mgr. Viktória Škorvánková – zapisovateľka

Činnosť Rady materskej školy

Rada školy sa stretáva niekoľko krát v roku. Na zasadnutiach sa členovia rady školy vyjadrujú k plánu práce školy a činnosti predškolského zariadenia. Rada školy je pravidelne informovaná o plánovaných a uskutočnených akciách školy, opravách, rekonštrukcii a dianí v materskej škole. Je nápomocná pri riešení rôznych problémov.