Denný poriadok

Zabezpečuje vyvážené striedanie činností / optimálny biorytmus, bezstresové prostredie, / dodržiava zásady zdravej životosprávy, vytvára časový priestor na hru a učenie, dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu.

 

1.trieda – žabky : 3 – 4 ročné deti

čas činnosť
06:30 – 7:15

Hry a hrové činnosti podľa výberu detí – schádzanie detí  – staršie deti prechádzajú do triedy na poschodí

7:15

Hry a hrové činnosti podľa výberu detí  ( priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové  vzdelávacie aktivity smerujúce k téme dňa, individuálne jazykové chvíľky)

Ranný kruh – navrhovanie aktivít

Zdravotné cvičenie

08:40 – 09:10

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – desiata

09:10

Dopoludňajšie vzdelávacie aktivity –   Jazyk a komunikácia -JAK,  Matematika a práca s informáciami -MPI,  Človek a príroda- ČLP,  Človek a svet práce- ČLSP,  Človek a spoločnosť-ČLS, Umenie a kultúra hudobná výchova-  UMK HV, Umenie a kultúra výtvarná výchova -UMK VV,  Zdravie a pohyb  – ZDP.

Pobyt vonku  –  vychádzka, školský dvor ( s rôznym zameraním – pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým, atď.)

11:35

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – obed

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – odpočinok

14:00 – 14:30

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – olovrant

14:30 – 15:30

Popoludňajšie vzdelávacie aktivity – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, hodnotenie dňa.

15:30 – 16:30

Hry a hrové činnosti podľa výber detí – Spoločné hry detí 1. a 2. triedy do rozchodu domov

 

2.trieda – včielky : 5 – 6 ročné deti

čas činnosť
06:30 – 07:15 Hry a hrové činnosti podľa výberu detí – schádzanie detí,   deti 2. triedy  prechádzajú do triedy na poschodí
07:15 Hry a hrové činnosti podľa výberu detí ( priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové vzdelávacie aktivity smerujúce k téme dňa,, individuálne jazykové chvíľky )

Ranný kruh – navrhovanie aktivít

Zdravotné cvičenie

08:50 – 09:10 Činnosti zabezpečujúce životosprávu  – desiata
9:10 Dopoludňajšie vzdelávacie aktivity  –  Jazyk a komunikácia -JAK,  Matematika a práca s informáciami -MPI,  Človek a príroda- ČLP,  Človek a svet práce- ČLSP,  Človek a spoločnosť-ČLS, Umenie a kultúra hudobná výchova-  UMK HV, Umenie a kultúra výtvarná výchova -UMK VV,  Zdravie a pohyb  – ZDP.

Pobyt vonku  –  vychádzka, školský dvor ( s rôznym zameraním – pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým, atď.)

11:45 Činnosti zabezpečujúce životosprávu – obed

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – odpočinok

13:50 – 14:20 Činnosti zabezpečujúce životosprávu – olovrant
14:20 – 15:30 Popoludňajšie vzdelávacie  aktivity -– individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, hodnotenie dňa

Hry a hrové činnosti podľa výberu detí – prechod detí do 1. triedy na prízemí