Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované v Aktuality a oznamy | Publikované dňa 07-04-2019

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.
o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.
V termíne od 13. mája do 15. mája 2019 bude vo všetkých materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina prebiehať prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa
pre školský rok 2019/2020. V uvedenom termíne budú riaditeľky, prípadne iný poverený
pedagogický zamestnanec, dávať a preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s
potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého
súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave
dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Vzhľadom k tomu, že evidujeme zvýšený záujem zákonných zástupcov detí o materské školy,
do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa prednostne prijímajú deti,
ktoré:

  • dovŕšili piaty rok,
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na stránke
Materskej školy Zástranie www.mszastranie.zilina.sk na stránke mesta – občan – žiadosti
a tlačivá – odbor školstva
Bližšie informácie poskytnú aj pracovníci odboru školstva a mládeže na t.č. 041/7063523.

Napísať komentár

* - povinné pole