Pokyny k otvoreniu nového školského roku 2021/2022

0

Publikoval MŠ Zástranie | Publikované v Aktuality a oznamy | Publikované dňa 01-09-2021

MILÍ RODIČIA,

otvorenie nového školského roku 2021/2022 sa opätovne nesie v duchu sprísnených protiepidemických opatrení. Chceme Vás  ubezpečiť, že kolektív našej materskej školy urobil pri prípravách naň,  maximum pre pohodu a najmä bezpečnosť Vašich – našich detí. Počas nasledujúcich týždňov bude naša vzájomná komunikácia náročnejšia, ale veríme, že ju obojstrannou snahou zvládneme. Tešíme sa na deti, na nový čas spoznávania, poznávania, tvorivosti a radosti. Spoločne si prajeme, aby sme prekonali momentálnu situáciu a prekážky a počas ďalších mesiacov mohli spolu prežiť veľa pekných spoločných chvíľ.   Povzbudenie zasielame najmä Vám, ktorí privádzate do MŠ svoje dieťatko po prvýkrát! Nebojte sa, sme profesionáli a všetkým ratolestiam budeme venovať pozornosť a nehu.  Tak vykročme do nových dní s optimizmom a úsmevom!

Za kolektív MŠ s prianím všetkého dobrého,

                                                                       Janka Slotová

V prípade potreby získať akékoľvek informácie, kontaktujte nás na t.č. 041/56 54 537, 0904 526 999, , prípadne na e-mailovej adrese: skolkazastranie@gmail.com Určite Vám na otázky zodpovieme a budeme hľadať, v rámci našich kompetencií, riešenia.

 • Prevádzka materskej školy bude otvorená dňom 2. septembra 2021, v čase 6.30 – 16.30 hod. Nahláste, prosím pani učiteľkám v prípade potreby, v akom čase predpokladáte, že budete odvádzať a privádzať Vaše dieťa do  a z MŠ.
 • Dieťa privádzajte do MŠ najneskôr do 8.00 hodiny, aby ste nenarúšali výchovno-vzdelávací proces.
 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Venujte pozornosť oznamom na vstupných dverách školy a na nástenkách, webovej stránke školy.
 • Pred vstupom do priestoru šatne MŠ  je potrebné vždy aplikovať dostupnú dezinfekciu na ruky.
 •  Vstupovať a zdržiavať sa  v šatni MŠ  môžu  len zákonní zástupcovia detí  s vhodne prekrytými hornými dýchacími  cestami (rúško).
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy je  obmedzený na nevyhnutné minimum. Na zabezpečenie minimalizovania miešania sa detí a osôb môže dieťa  sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca a pri  pobyte v šatni je potrebné dodržiavať bezpečnú vzdialenosť medzi osobami,  min. v rozsahu 2 metre.
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy a  po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni /zarátava sa aj víkend/ predkladá zákonní zástupca dieťaťa Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Rodič môže svoje dieťa ospravedlniť na 5 po sebe idúcich dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich dní z dôvodu ochorenia musí zákonný zástupca dieťaťa predložiť Potvrdenie o chorobe od pediatra. Neprítomnosť vždy nahláste materskej škole. Ak dieťa vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára, alebo z rozhodnutia RÚVZ bude prerušená prevádzka školy, má nárok na ošetrovné /OČR/. Tlačivá, ktoré máte k dispozícii na webovej stránke ZŠ s MŠ, odovzdajte ráno poverenému zamestnancovi školy.  Ďakujeme Vám za porozumenie a veríme, že týmto opatrením zrýchlime v ranných hodinách príchod detí do MŠ.
 • Ak bude Vaše dieťa neprítomné v prípade choroby, alebo z rodinných dôvodov viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je možné požiadať o odpustenie poplatku za MŠ.
 • Nedávajte, prosím, deťom do materskej školy hračky, ani iný materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia.
 • Je potrebné, aby sa v skrinke Vášho  dieťaťa, pre prípad potreby, nachádzalo rúško a hygienické papierové vreckovky.
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby malo každé dieťa denne zabezpečený ruksak, pitný režim, pokrývku hlavy a náhradné oblečenie. Nezabudnite na prezuvky a pyžamko. 
 • Pedagogickí zamestnanci budú deťom v triedach denne vykonávať ranný filter. V prípade, že bude nameraná zvýšená teplota, či zistené iné neprijateľné príznaky zdravotného stavu, pedagóg bezodkladne o tejto skutočnosti informuje rodiča a dieťatko odchádza  do domáceho ošetrenia.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, o tejto situácii zákonný zástupca dieťaťa bezodkladne  informuje príslušného pedagogického zamestnanca  a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.
 • Pohyb verejnosti, cudzích osôb  a návštev je v priestoroch MŠ zakázaný.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte s dieťaťom alebo pracovníkom školy, materská škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.
 • O Plenárnom stretnutí rodičov Vás budeme informovať. Triedne pani učiteľky  Vám budú informácie poskytovať dištančnou formou/mailom, písomne, prípadne telefonicky/.
 • Poplatky za stravu riešte s pani vedúcou školskej jedálne, úhradu na nasledujúci mesiac je potrebné zrealizovať vždy do 28.dňa predchádzajúceho mesiaca. V prípade, že Vaše dieťa do MŠ nenastúpi, odhláste ho zo stravy v školskej jedálni na t.č. 0904 444 914 .
 • Poplatok za čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, vo výške 20€ je potrebné pripísať na účet školy najneskôr do 10.dňa v mesiaci. Nezabudnite uviesť meno dieťaťa a mesiac úhrady. Číslo účtu IBAN: SK12 5600 0000 0003 5518 7003. Deti, ktoré plnia povinné predškolské vzdelávanie /trieda Včielok/, poplatok neuhrádzajú.
 • Ak máte záujem  umiestnenie dieťaťa do MŠ počas prázdnin, je potrebné túto skutočnosť vyznačiť a podpisom potvrdiť pani učiteľkám v triede do aktuálneho zoznamu v mesiaci
 •  Krúžková činnosť, výlety a exkurzie v tomto školskom roku prebiehať pravdepodobne nebudú.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a vzájomné porozumenie. Prajeme Vám zdravie a pokojné dni v rodinách.

V Žiline-Zástraní, 02.augusta 2021

Napísať komentár

* - povinné pole