Školská jedáleň

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE Z dôvodu nákupu potravín a uzávierke v školskej jedálni ku koncu škol.roka 2021/2022 bude možné sa  odhlásiť zo stravy do 28.06.2022 /utorok/ do 14 hod. Po tomto termíne nebudú zmeny akceptované. Počas letnej prevádzky je možné sa odhlásiť len na základe lekárskeho potvrdenia na min.5 dní, nakoľko prihlásenie na letnú prevadzku záväzné. Prajeme všetkým príjemné a pohodové prežitie letných prázdnin. Tešíme sa na vás v novom škol.roku 2022/2023. Kolektív ŠJ

Prosíme všetkých rodičov, u ktorých nastala zmena v priebehu školského roka, ktorá má vplyv na získanie dotácie na stravovanie, aby nás o tejto zmene NEODKLADNE informovali!

Jedálny lístok 27.06. – 01.07.2022

Jedálny lístok 04.07. – 08.07.2022


Podľa VZN 11/2021 platné od 01.09.2021 sa mení príspevok na réžiu na 0,15€/obed. Cena obeda bude 1,60eur od 01.09.2021. Desiata: 0,36eur Obed: 0,85eur Olovrant: 0,24eur Réžia: 0,15eur SPOLU: 1,60eur

Právnymi úpravami zákona o dotáciách účinnými od 01.08.2021, došlo k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a k doplneniu novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách. 

Vzhľadom na uvedené v novom školskom roku 2021/2022 je dotáciu na stravu možné poskytnúť:

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“)
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „deti bez nároku na zvýšený daňový bonus“); táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.
  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5-ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;
  • Ústredie práce upozorňuje, aby rodičia kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu, zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti.html?page_id=964373

Oznam o vrátení prípadných preplatkov!

Vážení rodičia, školská jedáleň pri MŠ Zástranie vracia preplatky na základe vyplnenej a podpísanej žiadosti o vrátenie preplatku. Informácie o prípadných preplatkoch Vám poskytneme na tel.čísle: 0904 444 914. Tu si ju stiahnete:

Stravovanie detí je zabezpečené zo školskej jedálne. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy a pitný režim zodpovedá vedúca školskej jedálne. Strava sa vydáva v jedálni za pomoci pracovníkov zariadenia spoločného stravovania, ktorí zodpovedajú aj za čistotu stolov a primeranú teplotu podávanej stravy.

Deti sú vedené k správnym stravovacím návykom a kultúre stolovania, za čo zodpovedajú pedagogickí zamestnanci.

Do jedálneho lístka sú vpisované energetické a základné nutričné údaje o podávanej strave, jedálny lístok je pre informáciu rodičov vyvesený na nástenke. Na pitný režim v triedach sú zabezpečené nápoje – pitná voda, čaj hygienicky vyhovujúcim spôsobom a ovocná šťava z projektu „Školské ovocie“. Za ponuku sú zodpovední pedagogickí zamestnanci. Pri preukázaní potvrdenia lekára zákonodarným zástupcom o určení diagnózy diaťaťa, majú rodičia právo požiadať o diétne stravovanie.

Poplatky za stravovanie

Poplatok v hodnote 31€ za stravu je potrebné uhrádzať v dňoch 20.,21.,22.,23.dňa v mesiaci a mesačne vopred /za mesiac október v septembri…./
IBAN: SK40 5600 0000 0003 3037 7003
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa , nie meno rodiča, nakoľko sa nemusí zhodovať, aby bola platba správne priradená.

Rodičia detí, ktoré poberajú štátnu dotáciu  platia zálohovú platbu 30€, kedže stravná jednotka je 1,60€ a dotácia je 1,30€, doplácajú rozdiel 30centov za odobratý obed.

Odhlasovanie zo stravy – v prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy alebo v prípade ochorenia dieťaťa žiaka najneskôr do 14 hod deň vopred každý deň a pondelky ráno do 8:00 hod – telefonicky/nie SMS/ na tel. čísle 0904 444 914, príp. 041/565 45 37 alebo v zošite na odhlasovanie v šatni na okne.

 

 

 

Dieťa bude zapísané na stravovanie v ŠJ pri MŠ Zástranie len na základe vyplneného a podpísaného zápisného lístka zákonným zástupcom dieťaťa:

Zápisný-lístok prihláškaMŠ Zástranie škol.rok 2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mszastranie.zilina.sk/images/2019/05/MAI00350-8.pdf